ANBI

Belastingdienst erkende anbi stichting


Onze stichting heeft de ANBI status: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat uw giften aan het Centrum aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.


Waar doneert u aan

Stichting The Buddharama Tempel te Waalwijk

KVK: 41099135

RSIN: 005880257

Post en bezoekadres:

Loeffstraat 26

5142ER Waalwijk

Telefoon: 0416 - 334251

Bankrekening (IBAN): NL23ABNA0524671885 o.v.v.: donatie


Wat zijn de doelstelling van Stichting The Buddharama Tempel te Waalwijk


Onze doelstellingen zijn vastgelegd in ons stichtings-statuut.


- De stichting heeft tot doel de bevordering van het Boeddhisme in het algemeen en de belangen van de Thaise boeddhistische gemeenschap in Europa in het bijzonder ;

- De stichting tracht dit doel te bereiken door zodanige (rechts)handelingen als van een boeddhistische kerkgenootschap en haar bedienaren mogen worden verwacht;

- De werkzaamheden die een geestelijk bedienaar ten behoeve van de stichting verricht zijn noodzakelijk om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken;

- De betreffende bedienaren zullen nimmer een dienstbetrekking met de stichting kunnen aangaan;

- De betreffende bedienaren zijn verplicht een gelofte van armoede af te leggen, alvorens zij met hun werkzaamheden kunnen aanvangen. De verklaring wordt door de stichting bewaard;

- De stichting zal zorgen dragen voor de kosten van levensonderhoud, inwoning en alle noodzakelijke verzekeringen van de geestelijk bedienaar, zodat die geen beroep hoeft te doen op de algemene middelen. De kosten per maand zijn ten minste gelijk aan het volledige minimummaandloon, bedoeld in artikel 8, onder a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.


Wie zijn de bestuurders?


Hoofdmonnik: Phra Rajabuddhivides

Voorzitter: Toine van Beek

Penningmeester: Chinapat Chaichana

Bestuurlid: Jan Nicolai

Bestuurlid: Kiatkhajohn Pangchat

Bestuurlid: Kitti Yanapunwong (inschrijving na aanvraag Digid)

Adviseur 1: Haro van Kesteren


Krijgen de bestuurders een vergoeding?

Neen, al het werk voor de stichting gebeurt op vrijwillige basis. Bestuurders zouden gemaakte onkosten kunnen declareren indien deze redelijk en billijk zijn. In de praktijk komen onkostenvergoedingen echter niet voor. Dit is ook in onze statuten verankerd:

1. Het bestuur verricht haar taken en werkzaamheden op vrijwillige basis. Een bestuursvergoeding in de vorm van een salaris of vergoeding, in welke vorm dan ook, wordt niet verstrekt.

2. Door bestuursleden gemaakte redelijke en aantoonbare onkosten welke gemaakt zijn in het kader van de uitoefening van hun functie worden vergoed, indien en voor zover de stichting hiervoor over voldoende financiele middelen beschikt.


Beleidsplan

Het geven van onderricht in Boeddhisme en meditatie. Het organiseren van festivaldagen, bijeenkomsten en andere activiteiten ter ondersteuning en bevordering van de Thaise Boeddhistische Gemeenschap alles in overeenstemming met de doelstelling.

De voornaamste activiteiten van de Stichting zijn:

  1. Het aanbieden van kennis op het gebied van Boeddhisme en meditatie
  2. Het aanbieden van meditatiegelegenheid
  3. Het organiseren en leiden van Sangha-bijeenkomsten
  4. Het organiseren en begeleiden van studiegroepen


Activiteiten

Via onze Facebook pagina en website, maar voornamelijk via facebook houden wij u altijd op de hoogte van onze activiteiten.

Kijk hiervoor op onze activiteiten kalender. In ons kalender treft u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.


De inkomsten van de Stichting komen voort uit:

  1. Donatie van de Thaise buddhistische gemeenschap, Chinezen, Viatnamese en Nederlanders.


Beheer van het vermogen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van het vermogen. Zij komt naar behoefte, doch minimaal vier keer per jaar bijeen. De Stichting bewaakt de middelen op basis van een jaarlijkse begroting.


Besteding van het vermogen

De besteding van het vermogen is uitsluitend gericht op de doelstelling van de Stichting.


Financiële verantwoording

Uiteraard houden we u graag correct op de hoogte van onze financiële situatie.

U treft hieronder een link om onze jaarverslagen te downloaden.

Beschikbaar:


Financieel verslag 2012 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2013 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2014 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2015 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2016 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2017 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2018 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2019- Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2020 - Stichting The Buddharama Temple

Financieel verslag 2021 - Stichting The Buddharama Temple